Παραγωγός : Κώστας


χ³ – (Ρ2 + Ρ3 ) χ² + χ Ρ2 Ρ3 – Ρ1 χ ² + Ρ1 (Ρ2 + Ρ3 ) χ – Ρ1 Ρ2 Ρ3 = χ³ + α χ² + β χ + γ
Συμπέρασμα: κάνω εμπνευσμένες επιλογές.